Domain name ເປັນຊື່ໃນອິນເຕີເນັດທີ່ໃຊ້ເປັນຕົວແທນຂອງຜະລິດຕະພັນ, ບໍລິສັດ ຫຼືບໍລິການໃດໜຶ່ງຂອງທ່ານ ເຊັ່ນ Punlao.com ເປັນຕົ້ນ. ພັນລາວໂຮສຕິງ ນອກຈາກຈະໃຫ້ບໍລິການເຊົ່າພື້ນທີ່ສຳລັບເວັບໄຊແລ້ວ ຍັງໃຫ້ບໍລິການຈົດຊື່ໂດເມນອີກນຳ. ສຳລັບ Top Level Domain ແລະລາຄາ ແມ່ນອີງຕາມຕາຕະລາງດ້ານລຸ່ມນີ້:
TLD

.com
.net
.org
.la*
ລາຄາ/ປີ

₭169,000
₭169,000
₭169,000
₭799,000

ຫາກທ່ານສົນໃຈທີ່ຈະຈົດທະບຽນ ຊື່ໂດເມນກັບທາງພັນລາວໂຮສຕິງ ກະລຸນາຂຽນຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ ຕາມແບບຟອມດ້ານລຸ່ມນີ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ລະບົບຈະແນະນຳຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.
*ສຳລັບໂດເມນ .la ລາຄາອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທີມງານເພື່ອຢືນຢັນລາຄາສຳລັບໂດເມນທີ່ທ່ານຕ້ອງການອີກຄັ້ງ.

ກວດສອບໂດເມນ

ກ່ອນຈົດທະບຽນໂດເມນ ໃຫ້ທ່ານໃຊ້ແບບຟອມນີ້ກວດເບິ່ງວ່າ ໂດເມນທີ່ຕ້ອງການນັ້ນ ມີຄົນໃຊ້ຫຼືຍັງ.

ພິມຊື່ໂດເມນທີ່ທ່ານຕ້ອງການ
ໃນຊ່ອງຊ້າຍມື
ຜົນການກວດສອບ
ໂດເມນທີ່ວ່າງຢູ່...

ໂດເມນ
?