ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານເລືອກ package ທີ່ທ່ານຕ້ອງການແລ້ວ ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປຄືການຊຳລະຄ່າບໍລິການລ່ວງໜ້າ ໂດຍການໂອນເງິນມາຈາກບັນຊີດ້ານລຸ່ມນີ້ ເຊິ່ງສາມາດເລືອກໂອນໃຫ້ບັນຊີໃດນຶ່ງໄດ້ຕາມແຕ່ຄວາມສະດວກ. ຫຼັງຈາກທີ່ໂອນເງິນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ໃຫ້ໃຊ້ແບບຟອມດ້ານລຸ່ມເພື່ອຢືນຢັນການໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີ. ເມື່ອໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລ້ວ ບໍລິການທີ່ທ່ານເລືອກກໍ່ຈະຖືກເປີດໃຊ້ຢ່າງໄວທີ່ສຸດ. (ໂດຍທົ່ວໄປບໍ່ເກີນ 2 ມື້ຫຼັງຈາກການໂອນເງິນ)

 • ຊື່ບັນຊີ -
 • ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ
 • ສາຂາ ໃຫຍ່
 • ເລກບັນຊີ -
 • ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ

ຫຼື

 • ຊື່ບັນຊີ -
 • ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ
 • ສາຂາ ທາດຫຼວງ
 • ເລກບັນຊີ -
 • ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ

ຫຼື

 • ຊື່ບັນຊີ -
 • ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ
 • ສາຂາ ທາດຫຼວງ
 • ເລກບັນຊີ -
 • ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ

ແຈ້ງຢືນຢັນການໂອນເງິນ »