ດ້ານລຸ່ມນີ້ຄືຕາງຕງລາງຂອງປຽບທຽບຄຸນສົມບັດຂອງ Packages ບໍລິການ Hosting ທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່. ທ່ານສາມາດເລືອກໃຊ້ບໍລິການທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງ ກັບການນຳໃຊ້ຂອງທ່ານໄດ້ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ໃນລາຄາທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.

ສຳລັບທີ່ຕັ້ງຂອງ Server ພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ທີ່ເມືອງ San Jose ລັດ California, ສະຫະລັດອາເມລິກາ.

PunlaoHosting Packages
Package Starter Student Premium Business Organization
ຄ່າບໍລິການຕໍ່ເດືອນ
₭59,000
ສະມັກໃຊ້
₭89,000
ສະມັກໃຊ້
₭149,000
ສະມັກໃຊ້
₭229,000
ສະມັກໃຊ້
₭289,000
ສະມັກໃຊ້
Disk space 300MB 700MB 1.5GB 4GB 10GB
Bandwidth 50GB 150GB 300GB 500GB 900GB
cPanel Yes Yes Yes Yes Yes
Multi-Domain No 3 5 7 10
Subdomain 100 300 500 Unlimited Unlimited
Support IDN Yes Yes Yes Yes Yes
FTP account 3 7 30 Unlimited Unlimited
Dedicated IP No No No Yes Yes
Programming Features
MySQL5 DB 5 12 30 Unlimited Unlimited
CGI No Yes Yes Yes Yes
PHP5 Yes Yes Yes Yes Yes
Perl No No Yes Yes Yes
cURL No No Yes Yes Yes
GD Yes Yes Yes Yes Yes
Image Magick Yes Yes Yes Yes Yes
Email Features
POP3 account 10 20 50 Unlimited Unlimited
Webmail Yes Yes Yes Yes Yes
Email alias Yes Yes Yes Yes Yes
Auto responder Yes Yes Yes Yes Yes
Mailing lists Yes Yes Yes Yes Yes
SpamAssassin Yes Yes Yes Yes Yes
Forwarder Yes Yes Yes Yes Yes
SMTP No Yes Yes Yes Yes
Advanced Hosting Features
phpMyAdmin Yes Yes Yes Yes Yes
P/W Directories Yes Yes Yes Yes Yes
Domain Pointer No Yes Yes Yes Yes
Site redirection Yes Yes Yes Yes Yes
Error Pages Yes Yes Yes Yes Yes
MIME Types Yes Yes Yes Yes Yes
Apache Handlers Yes Yes Yes Yes Yes
Cronjobs Yes Yes Yes Yes Yes
SSH No No Yes Yes Yes
SSL No No No Privated Privated
Packages Starter Student Premium Business Organization